Join Boat Platform ธุรกิจเรือครบวงจร

มอเตอร์ เอกซ์โป ยูเนี่ยนแพน และเภตรา กรุ๊ป จับมือสร้าง “จอยน์ โบ๊ท แพลทฟอร์ม” (Join Boat Platform) เป็นสื่อกลางธุรกิจทางน้ำครบวงจร ทั้งงานแสดง รายการวิถีชีวิตเรือทะเล และแม่น้ำ ผ่านสื่อดิจิตอล และบริการอื่นๆ

Join Boat Platform ธุรกิจเรือครบวงจร Read More