BMW G 310 GS น้องเล็กจากค่ายใบพัดสีฟ้า

มอเตอร์ไซค์ที่จะพาคุณไป ทั้งเส้นทางในเมืองและนอกเมืองอย่างมั่นใจ ออกจากการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆ BMW G310GS

BMW G 310 GS น้องเล็กจากค่ายใบพัดสีฟ้า Read More