Honda FORZA 350 บิดตัวปลิวพริ้วๆ กรุงเทพ-บุรีรัมย์

สถานการณ์โควิด-19 เริ่มทุเลา ลองขี่ FORZA 350 ในรูปแบบการเดินทางไกลๆจาก กรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ บุรีรัมย์กัน

Honda FORZA 350 บิดตัวปลิวพริ้วๆ กรุงเทพ-บุรีรัมย์ Read More